HOTLINE:

019-729134995

加盟问答

当前位置: 首页 > 加盟问答

Title
鸭脖app官网下载入口- 收藏!90个常用城镇类英语单词总结 都会居住 种种英语考试必备
市环保局举办主题党日活动学习市委“1433”战略体系|鸭脖app官网下载入口 擎起法律巡视利剑  坚决打赢蓝天保卫战【鸭脖app官网】

发布时间:2022-06-03    点击量:

本文摘要:一、名词(Nouns)bank [bæŋk] n. 银行beltway [ˈbeltweɪ] n. 环城快道bench [bentʃ] n.长凳bin [bɪn] n.垃圾箱bridge [brɪdʒ] n.桥building [ˈbɪldɪŋ] n.修建物bus station n.公交汽车总站bus stop n. 公交汽车站cafe [ˈkæfeɪ] n.咖啡馆capital [ˈkæpɪtl] n. 首都car park n. 停车场castle [ˈkɑːsl] n.城堡cathedral [kəˈθiːdrəl] n. 大教堂church [tʃɜːtʃ] n.教堂citizen [ˈsɪtɪzn] n.公民city [ˈsɪti] n. 都会crosswalk [ˈkrɒswɔːk] n.人行横道crowd [kraʊd] n.人群directions [dɪ'rekʃ(ə)nz] n.指示;说明district [ˈdɪstrɪkt] n. 地域fire station n.消防局guided tour n. 有导游的游览high street n.大街hotel [həʊˈtel] n.宾馆;旅店launderette [lɔːnˈdret] n.自助洗衣店leaflet [ˈliːflət] n. 小册子library [ˈlaɪbrərɪ] n. 图书馆litter [ˈlɪtə(r)] n.垃圾map [mæp] n. 舆图market [ˈmɑːkɪt] n.市场monument [ˈmɒnjumənt] n.纪念碑mosque [mɒsk] n. 清真寺museum [mjuˈziːəm] n.博物馆notice [ˈnəʊtɪs] n.布告;通告outskirts [ˈaʊtskɜːts] n. 郊区park [pɑːk] n.公园parking lot n.停车场parking meter n.停车计时器parking space n. 停车位pavement [ˈpeɪvmənt] n.人行道pedestrian [pəˈdestriən] n. 行人pedestrian crossing n. 人行横道places of interest n. 旅游景点population [ˌpɒpjuˈleɪʃn] n.人口post office n.邮局restroom [ˈrestruːm] n.茅厕restaurant [ˈrestrɒnt] n.饭馆ring road n. 环形门路road [rəʊd] n.门路season ticket n.季票shop [ʃɒp] n.商店shopping centre n.购物中心sidewalk [ˈsaɪdwɔːk] n.人行道sign [saɪn] n. 通告牌square [skweə(r)] n. 广场store [stɔː(r)] n.商店street [striːt] n. 街道suburb [ˈsʌbɜːb] n. 城郊; 近郊住宅区subway [ˈsʌbweɪ] n.地铁;隧道synagogue [ˈsɪnəɡɒɡ] n. 犹太教礼堂taxi [ˈtæksi] n. 出租车taxi rank n. 出租汽车站taxi stand n.出租汽车站toilet [ˈtɔɪlət] n.马桶;茅厕tour [tʊə(r)] n.旅行tourist [ˈtʊərɪst] n.游客tower [ˈtaʊə(r)] n.塔town [taʊn] n.城镇traffic [ˈtræfɪk] n.交通train station n. 火车站trash can n.垃圾桶the underground n. 地铁zebra crossing 斑马线;人行横道zone [zəʊn] n.区域二 、动词(Verbs)go shopping 去购物go sightseeing 旅行旅游三、形容词(Adjectives)busy [ˈbɪzi] adj. 忙碌的;热闹的clean [kliːn] adj. 洁净的;清洁的crowded [ˈkraʊdɪd] adj. 拥挤的dirty [ˈdɜːti] adj. 脏的downtown [ˈdaʊntaʊn] adj.市中心的;商业区的industrial [ɪnˈdʌstriəl] adj. 工业的lost [lɒst] adj. 迷路的suburban [səˈbɜːbən] adj. 城郊的urban [ˈɜːbən] adj. 城镇的四、副词(Adverb)left [left] adv. 左边right [raɪt] adv.右边straight ahead 向前;径直五、短语(Phrases)no entry 克制入内

鸭脖app官网下载入口

一、名词(Nouns)bank [bæŋk] n. 银行beltway [ˈbeltweɪ] n. 环城快道bench [bentʃ] n.长凳bin [bɪn] n.垃圾箱bridge [brɪdʒ] n.桥building [ˈbɪldɪŋ] n.修建物bus station n.公交汽车总站bus stop n. 公交汽车站cafe [ˈkæfeɪ] n.咖啡馆capital [ˈkæpɪtl] n. 首都car park n. 停车场castle [ˈkɑːsl] n.城堡cathedral [kəˈθiːdrəl] n. 大教堂church [tʃɜːtʃ] n.教堂citizen [ˈsɪtɪzn] n.公民city [ˈsɪti] n. 都会crosswalk [ˈkrɒswɔːk] n.人行横道crowd [kraʊd] n.人群directions [dɪ'rekʃ(ə)nz] n.指示;说明district [ˈdɪstrɪkt] n. 地域fire station n.消防局guided tour n. 有导游的游览high street n.大街hotel [həʊ

鸭脖app官网

ˈtel] n.宾馆;旅店launderette [lɔːnˈdret] n.自助洗衣店leaflet [ˈliːflət] n. 小册子library [ˈlaɪbrərɪ] n. 图书馆litter [ˈlɪtə(r)] n.垃圾map [mæp] n. 舆图market [ˈmɑːkɪt] n.市场monument [ˈmɒnjumənt] n.纪念碑mosque [mɒsk] n. 清真寺museum [mjuˈziːəm] n.博物馆notice [ˈnəʊtɪs] n.布告;通告outskirts [ˈaʊtskɜːts] n. 郊区park [pɑːk] n.公园parking lot n.停车场parking meter n.停车计时器parking space n. 停车位pavement [ˈpeɪvmənt] n.人行道pedestrian [pəˈdestriən] n. 行人pedestrian crossing n. 人行横道places of interest n. 旅游景点population [ˌpɒpjuˈleɪʃn] n.人口post office n

鸭脖app官网

.邮局restroom [ˈrestruːm] n.茅厕restaurant [ˈrestrɒnt] n.饭馆ring road n. 环形门路road [rəʊd] n.门路season ticket n.季票shop [ʃɒp] n.商店shopping centre n.购物中心sidewalk [ˈsaɪdwɔːk] n.人行道sign [saɪn] n. 通告牌square [skweə(r)] n. 广场store [stɔː(r)] n.商店street [striːt] n. 街道suburb [ˈsʌbɜːb] n. 城郊; 近郊住宅区subway [ˈsʌbweɪ] n.地铁;隧道synagogue [ˈsɪnəɡɒɡ] n. 犹太教礼堂taxi [ˈtæksi] n. 出租车taxi rank n. 出租汽车站taxi stand n.出租汽车站toilet [ˈtɔɪlət] n.马桶;茅厕tour [tʊə(r)] n.旅行tourist [ˈtʊərɪst] n.游客tower [ˈtaʊə(r)] n.塔town [taʊn] n.城镇traffic [ˈtr

鸭脖app官网下载入口

æfɪk] n.交通train station n. 火车站trash can n.垃圾桶the underground n. 地铁zebra crossing 斑马线;人行横道zone [zəʊn] n.区域二 、动词(Verbs)go shopping 去购物go sightseeing 旅行旅游三、形容词(Adjectives)busy [ˈbɪzi] adj. 忙碌的;热闹的clean [kliːn] adj. 洁净的;清洁的crowded [ˈkraʊdɪd] adj. 拥挤的dirty [ˈdɜːti] adj. 脏的downtown [ˈdaʊntaʊn] adj.市中心的;商业区的industrial [ɪnˈdʌstriəl] adj. 工业的lost [lɒst] adj. 迷路的suburban [səˈbɜːbən] adj. 城郊的urban [ˈɜːbən] adj. 城镇的四、副词(Adverb)left [left] adv. 左边right [raɪt] adv.右边straight ahead 向前;径直五、短语(Phrases)no entry 克制入
本文关键词:鸭脖app官网下载入口,鸭脖app官网

本文来源:鸭脖app官网下载入口-www.wjage.com

返回列表

电话

联系我们

Contact us

SERVICE TIME:08:30-18:30

019-729134995
地址:四川省凉山彝族自治州德昌县化升大楼366号 手机:15632564185
Copyright © 2000-2021 www.wjage.com. 鸭脖app官网下载入口科技 版权所有    ICP备案编号:ICP备96082939号-7